Language schools » Poland » Łódzkie » Lodz

British Centre

BRITISH CENTRE jest szko³¹ jêzyków obcych dla doros³ych, m³odzie¿y i dzieci. Program Szko³y obejmuje pe³ny cykl nauczania od pocz¹tkuj¹cych (Beginner) a¿ po pe³n¹ bieg³oœæ jêzykow¹ (Proficiency). Na ni¿szych poziomach zaawansowania zajêcia prowadz¹ lektorzy polscy, na poziomach egzaminacyjnych - native speakers o pe³nych kwalifikacjach nauczycielskich i doœwiadczeniu pedagogicznym. Odrêbne grupy dzieciêce pracuj¹ wg programów uwzglêdniaj¹cych mo¿liwoœci percepcyjne dzieci. Program Szko³y skonstruowany jest w ten sposób, by rozwijaæ u s³uchaczy wszystkie kompetencje jêzykowe (umiejêtnoœæ rozumienia tekstu s³yszanego, umiejêtnoœæ rozumienia tekstu pisanego, umiejêtnoœæ czynnego pos³ugiwania siê jêzykiem w mowie i umiejêtnoœæ budowania wypowiedzi pisemnych). Tak sformu³owany program pozwala s³uchaczom przystêpowaæ do popularnych egzaminów miêdzynarodowych Cambridge University przeprowadzanych na ca³ym œwiecie przez British Council. Koncentracja na przygotowaniach do tych egzaminów stanowi jedn¹ z cech charakterystycznych BRITISH CENTRE. Metoda Metoda komunikacyjna zak³ada aktywne u¿ywanie jêzyka obcego ju¿ od pierwszej lekcji, tote¿ staramy siê o to by nasze kursy by³y po³¹czeniem intensywnej pracy i przyjemnoœci i przebiega³y w mi³ej, nieskrêpowanej i motywuj¹cej atmosferze, pozwalaj¹cej szybko prze³amaæ barierê jêzykow¹ i coraz swobodniej porozumiewaæ siê. Jesteœmy otwarci na potrzeby naszych s³uchaczy i bierzemy pod uwagê ich style uczenia siê. Nasi lektorzy wykorzystuj¹ szeroki wachlarz technik aktywizuj¹cych, pamiêtaj¹c, ¿e istnieje niemal tyle sposobów uczenia siê, co ucz¹cych siê. Realizowany program wzbogacony jest wykorzystaniem kaset audio, wideo, cd, dvd i edukacyjnych programów komputerowych. Lektorzy Nasza kadra to znakomici fachowcy, zarówno lektorzy polscy jak i native speakers (dla nich jêzyk, którego ucz¹, jest jêzykiem ojczystym). Aby pracowaæ z naszymi s³uchaczami, musz¹ przejœæ gêste sito kwalifikacyjne - nie wystarczy sam dyplom studiów filologicznych, ani pewne doœwiadczenie zawodowe. Dopiero po zaprezentowaniu swoich umiejêtnoœci i uzyskaniu akceptacji kierownictwa i metodyków zaliczani s¹ w poczet naszego zespo³u, a byæ lektorem BRITISH CENTRE to niema³y zaszczyt i wielka satysfakcja zawodowa. Nasi lektorzy maj¹ obowi¹zek nieustannego podnoszenia swoich kwalifikacji i czyni¹ to chêtnie poprzez aktywne uczestnictwo w kursach, szkoleniach i warsztatach metodycznych oraz udzia³ w konferencjach i uczestnictwo w organizacji nauczycielskiej, skupiaj¹cej najbardziej aktywnych zawodowo profesjonalistów z ca³ego œwiata. Praca naszych lektorów podlega ci¹g³ej obserwacji - zajêcia hospitowane s¹ pod k¹tem dostosowania metod i technik pracy do mo¿liwoœci percepcyjnych danej grupy s³uchaczy.

School name:British Centre
Address:ul. Pomorska 140a
Zip & city:91-404 Lodz
Phone:48 42 678 64 44
Web:http://www.british-centre.pl/
Rate:


Total:
( vote)


Visits:
1358  British Centre Language School Location