Language schools » Turkey » Istanbul » Istanbul

Inlingua Istanbul

inlingua, dünya çapýnda yaklaþýk 300 merkez ve 30 ülkede 14 dilde eðitim veren, inlingua metoduna dayanan iletiþimsel dil eðitimi sunan ve hizmet kalitesi birçok ülkede yetkili enstitüler tarafýndan tasdik edilmiþ uluslararasý bir dil okuludur.

Öðrencilerimiz, ana dilinde eðitim veren ve uluslararasý standartlarda öðretmenlik sertifikasýna sahip eðitmenlerle, yine inlingua tarafýndan özel olarak geliþtirilmiþ öðretim materyallerini kullanarak iletiþim odaklý bir eðitim alýrlar.

inlingua öðrencileri aldýklarý eðitimle hýzla globalleþen dünyamýzda kültürel iletiþim ve bilgiye ulaþmada bir zorunluluk olan farklý dillere süratle entegre olurlar.

Dil merkezlerimizde öðrenci odaklý hizmet anlayýþý ön plandadýr. Eðitim koordinatörlerimiz öðrenci ihtiyaçlarý üzerine odaklanarak , gerekli alternatifleri üretir ve ihtiyaçlarýn en iyi þekilde karþýlanmasýný saðlar.inlingua metodu, çaðdaþý olan dil kurumlarýnýn genelinin uyguladýðý - dil bilgisinden iletiþime geçiþ süreci - yöntemlerinin aksine, iletiþim çatýþmasýndan iletiþimi saðlamaya dönük linguistik bir öðretim planlamasý uygulamaktadýr.

Sistemin özünde genelde yaygýn dil çalýþmalarý için hakim unsur olan, öðretmenin hatayý bulup düzeltmesi esasý deðil aksine öðrencinin hatayý kendi kendine bulmasý saklýdýr. Yani öðrencinin kurduðu iletiþimde iletiþimin aksamasýna neden olan hatayý kendi kendine bulmasýný saðlar.

Öðrenciler maksimum 9 kiþilik sýnýflarda "role-play" esasýna dönük iletiþim odaklý çalýþmalar yaparlar. Öðretmen öðrenim sürecinde hakim unsur deðil, sadece takipçi ve yönlendirmendir. Ýletiþimde tek hedef öðrenilen dili pratiðe geçirmek olduðundan dolayý, derslede Türkçe konuþmak yasaktýr. Metod aslýna uygun zengin materyallerle desteklenir.School name:Inlingua Istanbul
Address:c/o Bogazici Egitim Danismalik ve Tic. Ltd. Kisikli Cad. 7-A Baglabarsi
Zip & city: Istanbul
Phone:+90 216 474 1574
Web:http://www.inlingua-ist.com/
Rate:


Total:
( vote)


Visits:
2232  Inlingua Istanbul Language School Location


Other language schools in Istanbul

Kent School of English
Kent English, Ýngiltere'deki (Broadstairs-Kent) Kent school of English adlý dil okulu ile yapýlan ortak bir çalýþma sonunda 1988 yýlýnda Kadýköy'de kurulmuþ olan ülkemizin ...
Address: Kirtasiyeci Sok. No:1 81300