Language schools » Poland » Małopolskie » Krakow

International Language Centers

Metoda Metoda Callan'a powsta³a w najwiêkszej prywatnej szkole Callan School of English w Anglii, jest najszybsz¹ i najskuteczniejsz¹ metod¹ nauki jêzyka angielskiego. Nauka t¹ metod¹ umo¿liwi Ci opanowanie jêzyka angielskiego oko³o cztery razy szybciej ni¿ metody tradycyjne. Ka¿da partia nowego materia³u powtarzana jest kilkakrotnie, proces uczenia siê nastêpuje na lekcji. Metoda praktycznie nie wymaga odrabiania zadañ domowych (z wyjatkiem poprawienia krótkiego dyktanda). Sposób prowadzenia zajêæ pobudza do aktywnego uczestnictwa. Student mobilizowany jest do s³uchania i mówienia przez ca³¹ lekcjê, dziêki czemu jest praktycznie niemo¿liwe, ¿eby s³uchacz siedz¹cy w klasie, nie uczy³ siê. System powtórek umo¿liwia osi¹gniêcie du¿ego tempa w rozumieniu i mówieniu. W czasie lekcji nie tylko poznasz jêzyk angielski ale naprawdê nauczysz siê nim pos³ugiwaæ. Zajêcia prowadzone s¹ w ma³ych grupach (przeciêtnie 5-8 osób, maksymalnie 10) co zapewnia szybki i skuteczny postêp w nauce. Nauczyciele Podczas naszych sesji treningowych do metody Callana starannie wybieramy nauczycieli, bior¹c pod uwagê nie tylko ich wykszta³cenie formalne, ale równie¿ osobowoœæ, umiejêtnoœæ przedstawiania zagadnieñ gramatycznych w zrozumia³ej i przyjaznej formie, wymowê i doœwiadczenie w nauczaniu jêzyka angielskiego. Nasz kurs treningowy do metody Callana dla nauczycieli obejmuje do 60 godzin w klasie i poza klas¹. Minimum raz w semestrze, a czêsto raz na kwarta³, wszyscy nauczyciele uczestnicz¹ w sesjach treningowych koncentruj¹cych siê na wybranych zagadnieniach dotycz¹cych nauczania jêzyka angielskiego jako jêzyka obcego. Poza treningami do metody Callana wiêkszoœæ naszych nauczycieli posiada wiedzê i umiejêtnoœci wynikaj¹ce z ich doœwiadczenia w nauczaniu metod¹ tradycyjn¹, stopni naukowych, kursów CELTA, TEFL i innych. Jednym z najtrudniejszych aspektów praktycznego stosowania jêzyka obcego w kontaktach z obcokrajowcami jest mnogoœæ akcentów i ró¿nych sposobów wymowy osób, których pierwszym jêzykiem jest jêzyk angielski. Aby u³atwiæ naszym uczniom pokonanie tej trudnoœci, zatrudniamy nauczycieli z ró¿nych krajów anglojêzycznych: Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Australii, Kanady, Po³udniowej Afryki. Dziêki temu masz okazjê us³yszeæ na lekcji nie tylko standardowy akcent BBC czy amerykañski angielski z filmów, ale naturalny jêzyk angielski w jego ró¿nych odmianach regionalnych, dziêki czemu bêdzie Ci o wiele ³atwiej porozumieæ siê po angielsku z konkretnymi osobami w konkretnych sytuacjach.

School name:International Language Centers
Address:ul. Kobierzyñska 98
Zip & city:30-382 Krakow
Phone:(012) 264-21-21
Web:http://www.ibes.pl
Rate:


Total:
( vote)


Visits:
1109  International Language Centers Language School Location