Language schools » Turkey » Istanbul » Istanbul

Kent School of English

Kent English, Ýngiltere'deki (Broadstairs-Kent) Kent school of English adlý dil okulu ile yapýlan ortak bir çalýþma sonunda 1988 yýlýnda Kadýköy'de kurulmuþ olan ülkemizin en önde gelen lisan okullarýndan biridir.

Kent English 1988 yýlýndan itibaren Ýngilizce öðretmek konusunda "ÖZEL BÝR YER" olma prensibine baðlýlýðýný sürdürmüþ ve ilk günden baþlayan ciddi, samimi, özverili çalýþmalarý ile kendisine olan güvenin her geçen gün artarak büyümesini saðlamýþtýr.

Kent English Milli Eðitim Bakanlýðýna baðlýdýr. Özdilder üyesi olan kurumumuz bir dil kurumunda bulunmasý gereken tüm uluslararasý standartlara, donanýmlara ve yeterliliklere sahiptir.

Kent English Oxford Language Center sýnavlarýný yapmaya yetkili ve Anglo Continental UK&USA, Beet Language Centre, Anglo European, BOURNEMOUTH BUSINESS SCHOOL INTERNATIONAL dil okullarýnýn temsilcisidir.

Programlarýmýz
Genel Ýngilizce: Her seviyede genel ingilizce kurs programý. Beginner / Pre-Intermediate / Intermediate / Upper-Intermediate / Advanced.

ESP
Özel amaçlý ingilizce kurs programý - KET - PET - FCE - CAE - CPE (Proficiency) - TOEFL - KPDS - Business English. Bu programlar için seviye tespit sýnavý ile özel sýnýflar oluþturulup, özel müfredat uygulanmaktadýr.

Özel Dersler (one - to - one tuition)
Her amaca, her seviyeye ve her yaþa uygun özel öðretmenler eþliðinde bire-bir dersler organize edilmektedir.

YDS Programý
Üniversiteye yabancý dil puaný ile girecek öðrenciler için hazýrlanmýþ olan ve 400-450 saatlik ingilizce+ts dersleri verilen özel bir program olup konusunda uzman öðretmenlerce yürütülmektedir. Maksimum 16 kiþilik sýnýflardaki baþarýmýz her yýl %95-100 olarak gerçekleþmektedir.

Ýlköðretim ingilizce programý
Ýlköðretim öðrencilerine yönelik bu program farklý zamanlarda yaþ ve seviye ayarlamasý yapýlarak özel bir program doðrultusunda yürütülmektedir.

Yaz Okulu
Temmuz ve Aðustos aylarýný kapsayan 8 haftalýk - hafta içi sabah - aktivite aðýrlýklý yoðun yaz kursu programýdýr.

Aktiviteler

Ders dýþý zamanlarda da Ýngilizce'nin kullanýlmasýna zemin hazýrlayan, öðrencilerin birbirleriyle tanýþmalarýný saðlayan, kursiyerlerimizi monotonluktan uzaklaþtýran, yeni yerler görme ve hoþça vakit geçirme imkaný sunan aktiviteler organize edilmektedir.

Günübirlik þehir dýþý geziler
Motorla boðaz turu
Partiler
Barbekü
Piknikler
Bowling turnuvasý
Halýsaha futbol karþýlaþmalarý
Konserler
Tiyatro günleriSchool name:Kent School of English
Address:Kirtasiyeci Sok. No:1 81300
Zip & city: Istanbul
Phone:(0216) 347 27 91-92
Web:http://www.kentenglish.com
Rate:


Total:
( vote)


Visits:
2038  Kent School of English Language School Location


Other language schools in Istanbul

Inlingua Istanbul
inlingua, dünya çapýnda yaklaþýk 300 merkez ve 30 ülkede 14 dilde eðitim veren, inlingua metoduna dayanan iletiþimsel dil eðitimi sunan ve hizmet kalitesi birçok ülkede yetkili ens...
Address: c/o Bogazici Egitim Danismalik ve Tic. Ltd. Kisikli Cad. 7-A Baglabarsi