Afrikaans useful phrases

Translation Phrase IPA
Afrikaans Afrikaans /aifrikains/
hello hallo /halo/
How are you? hoe gaan dit? /hu,xa,n dit/
good day goeiedag /xuje dax/
good morning goeiemôre /xuje mo,re/
good-bye totsiens /totsi,ns/
please asseblief /asebli,f/
thank you dankie /danki/
sorry jammer /jai mer/
that one daardie /di/
how much? hoeveel /hu,fe,l/
yes ja /ja,/
no nee /ne/
I don't understand ek verstaan nie /£k fersta,n ni/
I don't speak Afrikaans ek kan nie Afrikaans praat nie
Where's the bathroom? waar is die toilet? /ßa,r is di, tojlit/
generic toast gesondheid! /xesontejt/
English Engels /£ngels/