Albanian useful phrases

Translation Phrase Pronunciation
Albanian shqip (shkEEp)
hello tungjatjeta (tUhn-ngIAt-IEta)
good-bye mirupafshim (mEEr-Uh-oA-fshEEm)
please ju lutem (iU LU-tehm)
thank you faleminderit (fAh-leh-mEE-nde-rEEt)
that one atë (ATEH)
how much? sa është? (sAh ush-te)
English anglisht (ahn-GLEE-sht)
yes po (POE)
no jo (IOH)
sorry më fal (mUh FAL)
I don't understand nuk kuptoj (nUhk KUP-toi)
where's the bathroom? ku është banjoja? (kuh ush-tEh bA-nio-jA)
generic toast gëzuar (gUh-zuh-ar)
Do you speak English? flisni Anglisht? (flee-snEE ahn-GLEE-sht)