Scottish useful phrases

Translation Phrase Pronunciation
Gaelic Gàidhlig (GAH-lick)
welcome fàilte (FAL-tyuh)
good-bye mar sin leibh (mar SHIN laif)
please mas e do thoil e (mah SHEH daw HOL eh)
thank you tapadh leibh (TAH-pah ley)
sorry tha mi duilich (hah mee DOO-leekh)
that one am fear sin (am fer SHIN)
how much? cia mheud (kah VIT)
English Beurla (BYER-luh)
yes tha (hah)
no chan eil (chan YIL)
I don't understand chan eil mi a' thuigsinn (khan YIL mee uh TOOK-shin)
Where's the bathroom? càit a bheil an taigh beag? (KATCH-uh vil an TUH-eeh bik)
generic toast slàinte (SLAN-tyuh)