Swedish useful phrases

Translation Phrase Pronunciation
Swedish svenska
hello hej (hey)
good-bye hej då (HEY-doh)
please tack (tahck)
excuse me ursäkta mig (uor-SECKTAH may)
sorry förlåt (ferlawht)
thank you tack (tahck)
that one den där (den dehr)
how much? hur mycket? (huwr MICK-eh)
English engelska (ENG-el-skah)
yes ja (yah)
no nej (neiy)
generic toast skål (skal or skol)
banana banan (buh-NAAN)
what time is it? vad är klockan? (vaad air KLAWCK-an)
Where's the bathroom? var är toaletten? (vahr eyr twah-LET-en)
I don't understand jag förstår inte (yah fur-SHTOHR in-teh)
Do you speak English? Talar du engelska? (TAH-lahr doo ENG-elska)