Frisian useful phrases

The Frisian language, which itself is divided into three languages:
  • West Frisian language, spoken in the Netherlands;
  • East Frisian language, spoken in Lower Saxony, Germany; and
  • North Frisian language, spoken in Schleswig-Holstein, Germany.
The translations provided following W: are in West Frisian, those following N: are in North Frisian (Mooring dialect).

Translation Phrase Pronunciation
Frisian W: Frysk (freask)
N: Friisk (freask)
hello W: a goeie (ah gooye)
N: moin (moin)
good-bye W: oant sjen (ont shen)
N: adjiis (a-jease)
please W: asjeblyft (ashebleaft)
N: weesegödj (veisegud-y)
thank you W: tige tank (teaghe tank)
N: foole tunk (foughle toonk)
that one W: dy (dea)
N: di (dih)
how much? W: hoefolle? (who folle)
N: hüfoole? (huh foughle)
English W: Ingelsk (ingelsk)
N: Aingelsch (ayngelsh)
yes W: ja (yaah)
N: joo (yo)
no W: nee (nay)
N: nåån (nawn)
where's the bathroom? W: Wêr is hjir it húske? (where is yirret hewske)
N: Weer as heer et hüüschen? (vere is heret hewshen)
generic toast W: tsjoch (chokh)
N: sünhäid (sun-heyd)
Do you speak English? W: Kinne jo Ingelsk? (kinne yo ingelsk?)
N: Koost dü Aingelsch? (coastuh ayngelsh)
I don't understand W: Ik begryp it net (ick begreapet net)
N: Ik begrip et ai (ick begripet ay)
Sorry W: Pardon (p'donn)
N: Fertrüt me (f-trut meh)